Examen promovare funcționari publici

 

În temeiul prevederilor art.476 , alin. (1) lit. a) si b) , art. 478 alin.(2)din Ordonanța de urgență nr. 57/ 03.07.2019  privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Comunei Gurghiu  organizează  examen de promovare în clasă a funcționarilor publici care au absolvit o formă de învățământ superior de lungă durată, încadrați în funcții publice de nivel inferior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea , examen de promovare în grad profesional  imediat superior celui deținut de funcționarii publici .

Condițiile de participare la examenul de promovare în clasă:

- candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 481 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ .

- să dobândească, ulterior intrării în corpul funcționarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul instituției publice ;

- să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod;

Condițiile de participare la examenul de promovare în grad :

- candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 479 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ .

- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
- să fi obţinut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii sau să fi urmat o formă de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;
-  să fi obţinut cel puţin calificativul „bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
-  să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

Condiții de desfășurare a examenului :

Dosarul de înscriere la examen se depune în termen de 5 zile de la data afișării anunțului și va cuprinde :

a)      formularul de înscriere

b)     diploma de studii de nivel superior , în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității

c)      adeverința în vederea atestării vechimii în grad profesional din care promovează;

d)     copii după rapoartele de evaluare  a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani .

Examenul de promovare  constă în trei etape succesive , respectiv :

a)      selecția dosarelor – se face în termen de 5 zile lucrătoare de la data

                        expirării termenului de depunere a dosarelor ;

b)      proba scrisă -      04.10.2021 , ora 12

c)     proba interviului -   06.10.2021, ora 12.

 

Bibliografia pentru examenul de promovare în clasa

1.      OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

2.      Constituția României ;

3.      Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

4.      Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu completările și modificările ulterioare

 

  Bibliografia pentru examenul de promovare în grad

1.      1.OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

2.      2. Constituția României ;

3.      ORDIN nr. 1 din 7 ianuarie 2020 pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară

4.      ORDONANŢĂ nr. 28 din 27 august 2008 privind registrul agricol.

 

Datele de contact ale persoanei  care asigură desfășurarea organizării concursului sunt:

Secretar comisie: Oprea Maria , telefon 0745655228, e-mail gurghiu@cjmures.ro