Politica de confidențialitate

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Primăriei Comunei Gurghiu
Informații generale despre utilizarea datelor cu caracter personal
În funcție de departamentul căruia se adresează persoana vizată, colectăm următoarele categorii de date cu caracter personal ale persoanele vizate din exteriorul instituției:

nume și prenume, adresa, CNP, serie și număr de buletin/CI, date fiscale și date bunuri imobile, numărul de telefon mobil, adresa de email, angajatori, date privind studiile și profesia, date privind infracțiuni, condamnări penale, cazier, originea etnică, date de sănătate ale contribuabililor;

Datele personale introduse de utilizatorii site-ului sunt folosite în mod strict doar pentru scopul pentru care au fost furnizate, în acest caz prestarea serviciilor publice de interes local, iar datele de contact furnizate sunt utilizate pentru a răspunde solicitărilor dvs.

Primăria Comunei Gurghiu, cu sediul în judetul Mures, str Petru Maior, nr 8, în calitate de administrator al site-ului www.comunagurghiu.ro, asigură utilizatorii acestui site că datele cu caracter personal furnizate la accesarea sau completarea formularelor, vor fi păstrate în condiții de siguranță, fiind utilizate metode și tehnici de securitate, precum și politici interne aplicabile angajaților, pentru protecția datelor personale colectate, iar acestea nu vor fi transmise/dezvăluite unor terți decât în condițiile legii.

Conform Regulamentului UE nr 679/2016,privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, aplicat în toate statele membre ale Uniunii Europene începând cu data de 25 Mai 2018, este necesar să fie înțelese obligațiile și drepturile fiecăruia dintre părți, fie controlor, operator, angajat, fie utilizator, beneficiar.

Datele personale reprezintă orice informație prin care se poate identifica direct sau indirect o persoană, prin referire la diverși factori precum aspecte alte identității sale fizice, economice, psihologice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor personale reprezintă ansamblul de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal precum: colectarea, înregistrarea, stocarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, blocarea, ștergerea sau distrugerea lor.

Sunt aduse precizări privind consimțământul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor. Consimțământul reprezintă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate, prin care persoana vizată acceptă printr-o declarație sau acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

DECLARATIE DE CONSIMTAMANT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Modalitatea de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal
Toate datele sunt colectate prin canal securizat cu certificat SSL, astfel expunerea este limitată și alții nu au acces la datele transmise.

Utilizăm servicii de găzduire pe baza unui contract prin care furnizorul garantează confidențialitatea datelor stocate. Datele vor fi stocate și prelucrate doar pe teritoriul UE, nu vor fi revândute sau oferite terțelor persoane și nu vor fi utilizate în scopuri economice.

Au fost implementate reguli și reglementări privind accesul pentru utilizarea sistemului în care sunt prelucrate datele cu caracter personal. Datele vor fi ținute în secret și accesul va fi limitat la angajații noștri sau parteneri în baza unui contract de confidențialitate și strict pentru a executa contractul nostru.

Perioada de stocare a datelor personale este determinată în funcție de minim perioada cerută de lege referitor la păstrarea acestor tipuri de documente sau vor fi șterse la cererea clientului.

Scopul colectării datelor cu caracter personal
Scopul colectării datelor este furnizarea de servicii publice în următoarele domenii: impozite şi taxe locale, taxe speciale, executare silită, colectarea creanţelor bugetare, urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru, fond funciar, Registrul Agricol, servicii de administrare a domeniului public şi privat al comunei, control comercial, achiziţii publice, resurse umane, acordare audiențe, servicii şi prestaţii sociale, autoritate tutelară, spaţiu locativ, servicii de utilitate publică, servicii juridice, emiterea de autorizaţii/certificate/avize/acorduri/ adeverinţe, evidenţă electorală, accesul la informaţiile de interes public, situaţii de urgenţă, apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor, apărarea proprietăţii publice şi private, prevenirea şi combaterea infracţiunilor, menţinerea ordinii publice, constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, sistem de supraveghere video pentru creşterea siguranţei publice.

Refuzul dvs. de a furniza anumite date, determină imposibilitatea acordării/furnizării serviciului solicitat.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator în exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege şi sunt comunicate numai cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 

Legalitatea prelucrării (conform prevederilor art. 6 din Regulamentul nr 679/2019)

 

    Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:

    a)persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

    b)prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

    c)prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;

    d)prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

    e)prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul;

    f)prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

Litera (f) din primul paragraf nu se aplică în cazul prelucrării efectuate de autorităţi publice în îndeplinirea atribuţiilor lor.

Anonimizarea datelor în documente/publicații

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, în cuprinsul declarațiilor de avere și de interese se vor anonimiza:

    adresa imobilelor declarate cu excepţia localităţii unde sunt situate,
    adresa instituţiei care administrează activele financiare,
    codul numeric personal,
    semnătura.
Agenția Națională de Integritate prelucrează datele cu caracter personal cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 (GDPR) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, respectiv art. 6 ”Prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții: prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului” (Art. 6 alin. 1 lit. c)

În cadrul publicațiilor de căsătorie vor fi publicate numărul publicației , data și numele soților și se vor anonimiza date precum vârsta sau adresa soților.

În contextul prelucrării datelor cu caracter personal, drepturile persoanelor vizate sunt:
Dreptul de a fi informat de către operator că datele sale au fost colectate la momentul colectării și ce se va întâmpla cu acestea, în ce scop sunt prelucrate, cui le-ar putea dezvălui, care sunt consecințele refuzului de a furniza date.
Dreptul de acces la date în mod gratuit, la cerere, o singură dată într-un an pentru a primi confirmarea din partea operatorului că datele sunt sau nu prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în cazul în care prelucrează date cu caracter personal ce privesc solicitantul, să îi comunice acestuia într-o formă inteligibilăinformații referitoare la scopul prelucrării, datele avute în vedere și destinatarii cărora le sunt dezvăluite datele;
informații cu privire la originea datelor și principiile de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;
informații privind existența dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție și condițiile în care pot fi exercitate;
informații asupra posibilității de a consulta registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere și de a se adresa instanței pentru atacarea deciziilor operatorului.
Toate informațiile de la punctul anterior pot fi solicitate de către persoana vizată printr-o cerere în scris, datată și semnată, specificând adresa la care dorește să primească informațiile, fie poșta electronică, fie printr-un serviciu de corespondență prin care să se asigure că predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat să comunice informațiile solicitate în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea opțiunilor solicitantului.
Dreptul de a solicita rectificarea, actualizarea, blocarea, anonimizarea sau ștergerea datelor care nu sunt conforme, mai exact sunt incomplete sau inexacte.
Dreptul de a se opune în orice moment ca datele care o vizează, să fie prelucrate în scop de marketing, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți în acest scop.
Dreptul de a cere și de a obține retragerea sau anularea deciziilor care produc efecte juridice în privința sa, adoptată pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, destinată să evalueze aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul, etc.
Dreptul de a transfera datele personale de la un furnizor de servicii la altul.
Dreptul de a se adresa autorităților competente în cazul încălcării de către operator a drepturilor lor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal și pot reclama nerespectarea drepturilor garantate de legislația aplicabilă.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune plângere la A.N.S.P.D.C.P (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) din B-dul G-ral Gheorghe Margheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, fax +40.318.059.602, adresa de email anspdcp@dataprotection.ro

 

Drepturile Utilizatorilor în cadrul reglementării GDPR:
Recomandăm utilizatorilor să se informeze asupra dreptului de acces la datele care se colectează, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a datelor (dreptul de a fi uitat), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul la opoziție, articolele 12-13 din reglementarea GDPR, accesibil aici: http://www.privacy-regulation.eu/ro/

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată.

Mai jos puteți descărca un model de cerere pe care doriți să o completați.

Aceasta o puteți trimite prin email la adresa gurghiu@cjmures.ro sau printr-un serviciu de corespondență la adresa Primăriei Comunei Gurghiu Str. Petru Maior, nr 8, jud Mures

CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI LA RESTRICȚIONARE

 

Termeni și condiții ale acestui site

Condiții generale pentru utilizarea site-ului
Site-ul www.comunagurghiu.ro este proprietatea Primăriei Comunei Gurghiu, având sediul în județul Mures, localitatea Gurghiu, str Petru Maior nr 8.

Conținutul acestui site, ce cuprinde text, fotografii, baze de date, logo, servicii, reclame sau orice alt fel de informații, au fost realizate cu scopul de a informa toți vizitatorii și în vederea prestării serviciilor publice de interes local. Prin “vizitator” se înțelege orice persoană fizică sau juridică ce are acces liber la acest site.

Accesarea acestui site de către dvs este condiționată de citirea, înțelegerea și respectarea acestor Termeni și condiții prezentați în continuare. Parcurgerea și utilizarea site-ului www.comunagurghiu.ro reprezintă acceptul dvs implicit asupra Condițiilor generale prezente, precum și respectarea legilor aplicabile.

Primăria Comunei Gurghiu își rezervă dreptul de a aduce modificări, de a corecta, de a adăuga sau retrage informații din conținutul site-ului fără o notificare în prealabil. De asemenea, poate restricționa accesul la anumite părți ale site-ului sau accesul anumitor IP-uri fără notificări sau răspundere.

Drepturi de autor
Primăria Comunei Gurghiu oferă utilizatorului acces limitat pe site-ul www.comunagurghiu.ro și nu îi atribuie acestuia dreptul de a copia, descărca, reproduce parțial sau integral site-ul, de a aduce modificări asupra acestuia sau de a vinde/revinde în scopuri comerciale date și informații de pe acest site.

Servicii și informații
Pe acest site sunt prezentate servicii și informații publice, Proiecte și strategii, Hotărâri ale consiliului local, Dispoziții, Decizii, Declarații, precum și alte publicații.  Oferim acces vizitatorilor la secțiunea de contact a www.comunagurghiu.ro pentru orice informație referitoare la programul de funcționare, program de audiențe și date de contact.

 

Limitarea responsabilității
Prin acceptarea utilizării acestui site, declarați în mod expres că sunteți de acord cu următoarele:

Utilizați acest site pe propria răspundere și în niciun caz, Primăria Comunei Gurghiu,angajații săi sau afiliații săi, nu vor putea fi făcuți responsabili pentru daune directe sau indirecte, accidentale, pagube pentru pierderea de profit, prejudiciu financiar, rezultate din utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor de pe acest site, declarații sau acțiuni ale terților asupra serviciilor site-ului, orice altă problemă legată de serviciile site-ului.
Este necesar să vă asigurați că legea țării de unde se stabilește conectarea vă permite să accesați acest site întrucât accesul la serviciile prezentate poate face obiectul unor restricții.
Primăria Comunei Gurghiu nu oferă nicio garanție că informațiile îndeplinesc toate cerințele dumneavoastră, că serviciile vor fi neîntrerupte sau fără erori, calitatea serviciilor sau informațiilor obținute de către dumneavoastră prin intermediul site-ului vă vor satisface toate cerințele.
În cazul în care considerați că orice material pus la dispoziție pe acest site, încalcă drepturile de copyright sau orice alte drepturi, vă rugăm să semnalați acest aspect în secțiunea de contact prin intermediul formularului de contact sau la adresa de email gurghiu@cjmures.ro

Drept aplicabil

Prezenții Termeni și condiții, precum și orice litigiu în legătură  cu sau decurgând din clauzele acestor Termeni și condiții sau din accesarea, funcționarea, disfuncționalitatea site-ului se suspun dreptului intern român. În caz de litigiu, numai instanțele românești vor fi considerate competente.